0346-556736

De Britsche troepen ontzetten Lille. Een der soldaten te midden der burgers

WO I The Ass.Illustration Agencies Ltd.
De Britsche troepen ontzetten Lille. Een der soldaten te midden der burgers
15 x 20 cm
Official photograph issued by the A.I.A. Ltd.
Prijs: 80
© 2024 Pygmalion Beeldende Kunst - Ontwerp feeb.nl - Techniek & Hosting Antenna        Privacyverklaring
//